Інформація
Пам'ятка бійцю

Меню

Пошук

Вітаю Вас, Гость · RSS 17.11.2019, 15:41

Головна» Правова допомога » ПРО ПІЛЬГИ, ЯКІ МАЄ УЧАСНИК АТО

ПРО ПІЛЬГИ, ЯКІ МАЄ УЧАСНИК АТО

Про пільги, які має учасник АТО

15 листопада 2015 року

Учасники антитерористичної операції, після отримання посвідчення учасника бойових дій, можуть скористатися низкою пільг, які гарантує їм держава. Зважа­ючи на те, що триває постійна правова робота в напрямі розширення пільг бійцям, які продовжують захищати країну на сході, ми систематизували їх та вик­лали в форматі, зручному для користування.

ПІЛЬГА

ПРАВОВА ПІДСТАВА

Сфера охорони здоров'я

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецепта­ми лікарів

п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту»

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком про­тезування з дорогоцінних металів)

п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветера­нів війни, гарантії їх соціального захисту»

безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним ліку­ванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно - курортного лікування

п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за­хисту»

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи

п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням не­обхідних спеціалістів

п. 9 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закла­дах, аптеках та першочергова госпіталізація

п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

учасники АТО, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції у районах її проведення, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичні вироби, засоби для пересування, допоміжні засоби для особистої рухомос­ті, переміщення та підйому) незалежно від встановлення їм інва­лідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи виснов­ків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів

п. 2 Порядку забезпечення технічними та інши­ми засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Житлово-комунальна сфера

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством

п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

75-процентна знижка плати за користування комунальними послу­гами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапле­ним балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання

п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в ме­жах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які про­живають у будинках, що не мають центрального опалення

п. 6 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земель­них ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівниц­тва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квар­тир цих осіб та забезпечення їх паливом

п. 14 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

одержання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до ін­женерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво чи придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок із пога­шенням її протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закін­чення будівництва

п. 15 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колектив­них гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обс­луговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків

п. 16 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Громадський транспорт

першочергове оформлення проїзду в добових залізничних касах

п. «г» п. 3.3 Правил №1196 від 27.12.2006

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського тран­спорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання

п. 7 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізнич­ним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспор­том, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою

п. 17 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Трудова сфера

виплата допомоги в разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи

п. 11 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік

п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особли­вий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробі­ток на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову

ч. 4 ст. 119 КЗпП України

трудові гарантії зберігаються за працівниками, які під час проход­ження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили у полон або виз­нані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових коміса­ріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ни­ми лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

ч. 5 ст. 119 КЗпП України

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисель­ності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації вироб­ництва і праці

п. 13 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту», п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП України

Пенсія, грошове забезпечення, податкові преференції

час перебування на військовій службі зараховується до страхово­го стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського скла­ду, а також час проходження військової служби в особливий пері­од зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офі­церського складу, військову службу в особливий період особа нав­чалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

ст. 8 Закону України «Про соціальний і право­вий захист військовослужбовців та членів їх сі­мей»

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соц..допомога, яку виплачують замість пенсії, підвищуються в роз­мірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність

ч. 4 ст. 12 Закону України «Про статус ветера­нів війни, гарантії їх соціального захисту»

щорічно до 5 травня виплата разової грошової допомоги у розмірі 875 грн.

ч. 5 ст. 12 Закону України «Про статус ветера­нів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова уряду від 31 березня 2015 р. №147

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу ор­ганів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досяг­нення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років — для жінок

абз. 6 п. 3 р. XV Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування»

щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття у роз­мірі 40 грн.

ч. 2 ст. 1 Закону України «Про поліпшення ма­теріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних вип­лат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, ціль­ової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги пе­ред Україною) не досягає 165 відсотків прожиткового мінімуму, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів

п. 1 Постанови «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалі­дам війни та учасникам бойових дій» за №656

сума щорічної разової грошової допомоги, яку надають згідно із сумою щорічної разової грошової допомоги, що надається згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту», не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фіз осіб

п. «з» п. 165.1.1 Податкового кодексу України

пенсії учасників бойових дій звільняються від оподаткування по­датком на доходи фізичних осіб

ч. 2 п. 164.2.19 Податкового кодексу України

учасників бойових дій звільнено від сплати земельного податку

п. 281.1.4 Податкового кодексу України

військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періо­ду, а резервістам та військовозобов'язаним — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні сан­кції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, ус­тановами і організаціями всіх форм власності, в тому числі банка­ми, та фізичними особами, а також проценти за користування кре­дитом не нараховуються

ст. 14 Закону України «Про соціальний і право­вий захист військовослужбовців та членів їх сі­мей»

       

Інші пільги та гарантії

позачергове користування усіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата в розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонплату за користування телефоном встановлюють у розмірі 50% від затверджених тарифів

п. 19 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

першочергове обслуговування підприємствами, установами та ор­ганізаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту

п. 20 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

позачергове влаштування до закладів соцзахисту населення, а та­кож на обслуговування службами соцзахисту населення вдома

п. 21 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту»

звільнення від обов'язкового страхування цивільно-правової відпо­відальності власників наземних транспортних засобів. Відшкоду­вання збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ

п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

звільнені від сплати судового збору позивачі — члени сімей загиб­лих — за подачу заяви про встановлення факту смерті загиблого або зниклого безвісти у районах військових дій чи антитерористич- них операцій, а також позивачі за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з наданням статусу учасника бойових дій.

ст. 3 та ст. 5 Закону України «Про судовий збір»

 

Довідник "Пільги, гарантії та права учасників АТО"

http://www.centerato.info/index.php/dovidnyky

Категорія: Учасникам бойових дій (АТО) | Додав: spcenter (06.12.2017)
Переглядів: 275 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Соцiально-психологiчний центр © 2019 Хостинг від uCoz
Хостинг від uCoz